Tunneltje drieluik Den Dolder

Drieluik Den Dolder: raad besluit tot aanleg tunnel en onderzoek
De gemeenteraad van Zeist besloot 4 oktober rond het Drieluik in Den Dolder de fietstunnel (langzaamverkeerstunnel) bij de Tolhuislaan zo snel mogelijk aan te leggen. Ook gaf de raad opdracht om, in overleg met ondernemers en bewoners, te komen tot meerdere varianten voor de herinrichting van het centrumgebied.

Deze varianten worden aan de raad voorgelegd. De raad heeft bovendien het college opdracht gegeven te onderzoeken hoe de meest veilige totale verkeerssituatie kan worden bereikt. Pas nadat de fietstunnel gereed is en de uitkomst van het verkeersveiligheidsonderzoek aan de raad is voorgelegd, start eventueel na een heroverweging de feitelijke aanleg van de alternatieve autoroute (‘bypass’) via de Andreas Foxlaan en de gedeeltelijke sluiting van de spoorwegovergang.

Amendement
Deze besluiten zijn het gevolg van de behandeling van het raadsvoorstel over het Drieluik. Daarbij is een amendement aangenomen dat de fracties van D66, VVD, GroenLinks en PvdA hebben ingediend (een amendement is een voorstel om het voorgelegde raadsvoorstel te wijzigen). Het amendement is aangenomen met 21 stemmen vóór en 11 tegen. Ook de SP stemde vóór het amendement. Een eerder behandeld amendement, van het CDA, ChristenUnie/SGP, Seyst.nu, Groene Democraten, Zeist en Pro Zeist redde het niet: 20 stemmen tegen en 12 vóór. Dit amendement hield in dat alleen de tunnel aan de Tolhuislaan zou worden aangelegd. De spoorwegovergang zou dan niet worden afgesloten en er zou dan dus ook geen alternatieve autoroute (‘bypass’) nodig zijn. Verder werd het college via dit amendement gevraagd te onderzoeken hoe de spoorwegovergang en de centruminrichting veiliger konden worden gemaakt. Een motie van het CDA en een motie van de Groene Democraten Zeist werden beide niet aangenomen.

Aanleg tunnel
Voordat de bouw van de fietstunnel kan starten, gaat de gemeente in overleg met ProRail over een realisatieovereenkomst. Hierin worden onder meer afspraken gemaakt over de financiering. Nadat de realisatieovereenkomst is afgesloten, moeten voor aanleg van de tunnel nog procedures worden doorlopen (onder meer de aanvraag van een bouwvergunning). Daarna kan de bouw starten. Dat houdt in dat de tunnel op zijn vroegst eind 2013 klaar is. Als alle bezwaar- en beroepsprocedures worden benut, zal de ingebruikname met vele maanden worden vertraagd.