den dolder verkeerssituatie2

Verkeerscirculatieplan (VCP) Den Dolder

Verkeerscirculatieplan (VCP)
De gemeente werkt aan een verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord. Het gebied waarop dit VCP betrekking heeft, wordt begrensd door de Nieuwe Dolderseweg, de Amersfoortseweg en de gemeentegrens met De Bilt.

In het VCP worden bestaande vragen en zorgpunten uit de gemeenschap  meegenomen.

Inspraak heeft plaatsgevonden en het college heeft de inspraaknota behandeld. Naar aanleiding daarvan is het VCP op een aantal punten aangepast. Het college legt het aangepaste VCP nu voor aan de raad. De raad beslist definitief over het VCP.

Hier kunt u snel naar de inspraaknota en het aangepast VCP.

Aanleiding
De directe aanleiding om te besluiten tot dit verkeerscirculatieplan was de discussie over het afsluiten van de Paduaweg. Op verschillende momenten is door inwoners en ondernemers uit Den Dolder gevraagd naar een integrale benadering van de verkeerssituatie. Deze wens kwam bijvoorbeeld naar voren bij de klankbordgroepen die eind 2010 adviseerden rond het project Centrum Den Dolder, uit de evaluatie van de Veilige Fietsroute (tussen Den Dolder Zuid en de brede school) en via vragen over het veronderstelde sluipverkeer van de A1 en A28, door zowel Den Dolder als Bosch en Duin, naar Bilthoven.

Doel VCP
Het VCP geeft niet alleen antwoord op de vraag hoe sluipverkeer kan worden verminderd, maar geeft ook antwoord op vragen als:

  • Voldoet de bestaande indeling van wegen qua functie, vormgeving en gebruik?
  • Zijn de wegen veilig ingericht?

Hoe komt het VCP tot stand?
Het verkeerscirculatieplan brengt de verkeersstromen in kaart en geeft aan wat de effecten zijn van geplande verkeersmaatregelen en woningbouwprojecten, op de verkeersstromen. Denk daarbij aan de mogelijke afsluiting van de spoorwegovergang voor autoverkeer en de mogelijk nieuw te realiseren alternatieve autoroute voor het verkeer tussen het noorden en zuiden van Den Dolder en de bouw van nieuwe woningen bij bijvoorbeeld deTorteltuin en de dr. Ramaerlaan/Boswijklaan. Het VCP richt zich ook op zaken als verkeersveilige schoolroutes en een goede doorstroming op daarvoor bestemde wegen.

De gemeente gebruikt onder meer het bestaande verkeersmodel, verkeerstellingen, het vergelijken van reistijden over verschillende routes, ongevallencijfers en meningspeilingen onder de inwoners van het gebied. Op grond van dat beeld wordt de discussie gevoerd over de gewenste functies van wegen in het gebied. Welke wegen moeten verblijfswegen zijn? Welke moeten toegangswegen zijn tot wijken en buurten? Welke moeten de functie hebben het verkeer door te laten stromen?

Ook wordt bekeken welke aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn om te komen tot een optimale en veilige verkeerssituatie in Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord. Denk aan het instellen van éénrichtingsverkeer, wegen afsluiten, wegen anders vormgeven en verkeersremmende maatregelen.

Betrokkenheid samenleving (interactie)
Participatiegroep
Het proces om te komen tot een VCP is begeleid door een zogeheten participatiegroep. Daarin zitten onder meer de belangenverenigingen van Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide, Ondernemersvereniging centrum Den Dolder, Bewonersvereniging Schroeder van der Kolklaan en enkele individuele inwoners als vertegenwoordigers van hun straat. Deze groep heeft meegedacht over de inhoud van het plan en over het proces.

Internetpeilingen
Via een eerste Internetpeiling in maart en april 2011, konden bewoners van Den Dolder, Bosch en Duin, Huis ter Heide Noord hun mening geven over de huidige verkeerssituatie. Op basis van deze inventarisatie en op basis van feitelijke gegevens, heeft de gemeente mogelijke maatregelen in beeld om sluipverkeer tegen te gaan. In een tweede Internetpeiling in november 2011 konden bewoners hun mening geven over deze maatregelen. Deze reacties zijn meegewogen in het VCP.

Inspraak
Vervolgens heeft het college dat het  Verkeerscirculatieplan in het voorjaar van 2012 voor inspraak voorgelegd aan alle inwoners. Daarbij is gebruik gemaakt van deze presentatie. Verder geldt dat op sommige onderdelen nogal wat verwarring en soms onbegrip bestaat rondom gemaakte keuzes in het VCP. Om deze reden is een nadere toelichting opgesteld waarin enkele onderdelen van het VCP uiteengezet worden om misverstanden te voorkomen. Om deze reden is een nadere toelichting opgesteld waarin enkele onderdelen van het VCPuiteengezet worden om misverstanden te voorkomen. Inpspraakreacties en de gemeentelijke reacties daarop, staan in deze inspraaknota.

Relaties met andere plannen
Het verkeerscirculatieplan heeft een relatie met de verkeersmaatregelen in het project Centrum Den Dolder, de evaluatie van de veilige fietsroute naar de brede school, en de woningbouwplannen in Den Dolder.

Planning
Het college heeft 21 augustus 2012 een standpunt ingenomen over het VCP, naar aanleiding van de inspraakreacties. Dat besluit legt het college nu als voorstel voor aan de raad. Iedereen in het VCP-gebied heeft rond 29 augustus een brief hierover ontvangen.

  1. De raad zal hierover openbaar vergaderen en naar verwachting in de raadsvergadering van 6 november een besluit nemen.
  2. De raad zal op 13 september de Ronde Tafel houden in de Maria Christinakerk, Dolderseweg 123c Den Dolder en deze begint om 19.30 uur. Indien u richting de raad wilt reageren op de inspraaknota dan kan dat. U kunt in de Ronde Tafel aan de raad aangeven wat u vindt van de beantwoording van uw reactie in de inspraaknota. U heeft maximaal 5 minuten spreektijd per persoon. Aanmelden kan tot en met dinsdag 11 september, via 14 030, raadsgriffie@zeist.nl en via het raadsinformatiesysteem: daar staat een digitaal aanmeldingsformulier.

Betrokken partijen
De gemeente is opdrachtgever voor het verkeerscirculatieplan. Betrokken portefeuillehouder is Johan Varkevisser (wijkwethouder en wethouder verkeer en vervoer).

De gemeente heeft een advies- en realisatiebureau, (gespecialiseerd in verkeer en vervoer) opdracht gegeven het verkeerscirculatieplan op te stellen. De verkeersafwikkeling van het betreffende gebied raakt op meer punten de gemeentegrens met De Bilt. De gemeente heeft daarom ook overlegd met de gemeente De Bilt over het VCP. Ook met de provincie Utrecht is overlegd over de kruising bij Mc Donalds.

Archief

 
Meer informatie?
Wilt u meer weten over het VCP? Neemt u dan gerust contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030 of e-mail zeist@zeist.nl.

Wilt u meer weten over andere verkeersprojecten in Zeist? Ga dan naar het onderdeel verkeer en vervoer elders op deze site. U kunt andere verkeersplannen ook vinden via de digitale kaart ‘Werk in uitvoering’.