Vervolg verkeersplan Den Dolder

Het Verkeerscirculatieplan (VCP) voor Den Dolder, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord is door het college van burgemeester en wethouders aangepast naar aanleiding van de inspraakreacties. Het college ontving 96 reacties, deels instemmend, deels met suggesties voor verbeteringen. Het college legt het aangepaste plan voor aan de raad, die het naar verwachting in november behandelt.

Op donderdag 13 september is een hoorzitting (‘Ronde Tafel’) waarbij belanghebbenden de raad kunnen toespreken over het VCP. Deze is in de Maria Christinakerk in Den Dolder en start om 19.30 uur.

Verkeersveiligheid
Wethouder verkeer, Johan Varkevisser: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met dit VCP de verkeersveiligheid voor automobilist en fietser kunnen verbeteren en het sluipverkeer kunnen terugdringen.” Het VCP gaat over het gebied tussen de Nieuwe Dolderseweg (de N238), de Amersfoortseweg (de N237) en de gemeentegrens met De Bilt.

Aanpassingen
De inspraak heeft geleid tot enkele aanpassingen van het (VCP), te weten: Het instellen van een inhaalverbod op de buurtverzamelwegen die een maximum snelheid kennen van 60 kilometer per uur. Het inhaalverbod wordt daar ingesteld, waar dat uit verkeersveiligheidsoverwegingen (vooral voor de fietsers) nodig is. Fietspaden op de buurt verzamelwegen, die een maximum snelheid van 60 kilometer per uur kennen, worden behouden en waar mogelijk uitgebreid.
Bij het nemen van snelheidsremmende maatregelen wordt gewerkt met onder andere (kruispunt)plateaus, wegversmallingen en verkeerssluizen. In het VCP is expliciet het principe opgenomen dat verkeersdrempels niet worden toegepast tenzij het echt niet anders kan.
De Hobbemalaan wordt niet afgesloten, zoals in de vorige versie van het VCP nog wél de bedoeling was. Bij het groot onderhoud in 2013 wordt de weg opnieuw ingericht, met klinkers. Dan wordt ook, net zoals in de rest van Huis ter Heide-Noord, een maximum snelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd. In de spitsuren zal met bebording worden aangegeven dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan in Huis ter Heide-Noord en de Hobbemalaan. Er wordt vervolgens beoordeeld of de afname van het doorgaande verkeer voldoende blijkt te zijn.
De Paduaweg, Eekhoornlaan en Baarnseweg in Den Dolder-Zuid worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar dan wel voor een proefperiode van één jaar. Op basis van een evaluatie wordt besloten of deze maatregel permanent blijft of niet.
Het college verwacht dat door de wijzigingen het VCP niet alleen een kwalitatief goed plan is, maar ook op voldoende draagvlak in het betreffende gebied kan rekenen. Wel geldt dat op de punten 4 en 5 de meningen tussen voor- en tegenstanders erg uiteen lopen.
Wat ging eraan vooraf
Voorafgaand aan de inspraakperiode heeft de gemeente twee enquêtes gehouden in het gebied. Bij de eerste enquête is onderzocht welke problemen inwoners ervaarden op het vlak van verkeer in hun gebied. Bij de tweede enquête is een aantal maatregelen voorgelegd, waarop men kon reageren. Aan de hand daarvan heeft de gemeente een VCP opgesteld, dat ter inspraak aan de inwoners is voorgelegd.