Motie; Agenda voor innovatie & vernieuwing

Motie is aangenomen met 19 stemmen voor van PvdA, GroenLinks, Seyst.nu, NieuwDemocratischZeist, VVD, ChristenUnie/SGP en 12 stemmen tegen van CDA, D66, SP

Motie vreemd aan de orde van de dag Onderwerp: Agenda voor innovatie & vernieuwing De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 27 januari 2015.

Constaterende: – Dat als we de sociale voorzieningen voor Zeistenaren toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit willen houden, een andere manier van denken en organiseren van de zorg en ondersteuning noodzakelijk is. – Dat aangezien de transitie nu een feit is, er invulling gegeven dient te worden aan de transformatie door gemeenten met betrekking tot alle decentralisaties. – Dat in het op 09 september 2014 aangenomen raadsvoorstel ‘’Decentralisaties: financiering, risicomanagement en risico verevening’’ de onderdelen:

2. De gemeente Zeist 5% per decentralisatie heeft gereserveerd op haar begroting ten behoeve van innovatie dat moet leiden tot kostenreductie en/of verhoging van de klanttevredenheid en 4. Direct in 2015 te starten met het opmaken van de tussentijdse balans, waarin de beschreven onderwerpen aan de orde komen’’ nog uitgewerkt dienen te worden. Overwegende: – Dat gemeenten de opdracht hebben om de zorg en ondersteuning de komende jaren anders en efficiënter te organiseren, waarbij er onder andere meer gekeken wordt naar kwaliteit en het behaalde resultaat, waarbij de vraag centraal staat in plaats van het aanbod en waarbij de middelen gaan naar de zorg en ondersteuning en niet onnodig naar overhead; – Dat zorgvernieuwing en innovatie belangrijk zijn om aan te blijven sluiten op de veranderende vraag en behoefte aan zorg en ondersteuning. – Dat er ruimte moet zijn voor initiatieven van (nieuwe en kleine) zorgaanbieders en burgers; – Dat er meer prikkels in het totale systeem moeten komen die innovatie en vernieuwing stimuleren.

Verzoekt het College: De raad voor 1 mei 2015 een agenda voor vernieuwing & innovatie te sturen waarin onder andere de volgende zaken onderzocht en uitgewerkt worden in de agenda: 1. Hoe de gemeente Zeist in algemene zin de komende jaren invulling gaat geven aan de transformatie, en hoe de gemeente hierbij gebruik maakt van initiatieven/experimenten en/of pilots van de (nieuwe en kleine) (zorg)ondernemers

.2. Hoe de gemeente Zeist de sturing, contractering, financiering en ontwikkeling op uitkomsten tot stand gaan brengen.

3. Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie die bijdraagt aan substitutie en preventie.

4. Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie en het bevorderen van zorginitiatieven van onderaf/maatschappelijke initiatieven.

5. Het stimuleren van het tot stand laten komen van de verbinding en samenwerking tussen formele en informele zorg.

6. Het tegengaan van regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie.

7. Het versterken van de inbreng van de cliënt, zijn netwerk en mantelzorg in de organisatie van de eigen zorg en ondersteuning.

8. Hoe de gemeente Zeist stimuleert en faciliteert dat de verbinding tussen zorg en ondersteuning en levensloopbestendige woningen tot stand komt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van domotica.

9. Invulling te geven aan de verdere ontschotting tussen de verschillende beleidsterreinen.

10. De toezeggingen uit het aangenomen raadsvoorstel van 09 september staan uitgewerkt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

VVD VVD GroenLinks Seyst.nu Angela Bransen Jos van Loozenoord Frank Dirkse Marian van Aller