clomp

Nieuwbouw De Clomp gaat door

Uit:brief van burgemeester en wethouders Zeist 10 mei 2016

Geachte gemeenteraadsleden,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat we met projectontwikkelaar Rialto Zeist BV tot overeen-stemming zijn gekomen over de realisatieovereenkomst voor de lang gewenste herontwikkeling van winkelcentrum De Clomp. Daarmee krijgt dit deel van de wijk Zeist West een vernieuwingsimpuls en realiseren we een mooi, nieuw en veilig wijk- en winkelcentrum.

Plan op hoofdlijnen:

Zoals bekend heeft Rialto begin 2014 een nieuw plan gepresenteerd, bestaande uit een compact winkelcentrum, woningen, parkeren en openbaar gebied. Met de overeenkomst wordt aan dit nieuwe plan uitvoering gegeven. Ten opzichte van het vorige plan uit 2010, -dat vanwege de economische crisis niet kon worden gerealiseerd-, worden minder winkels en minder woningen gebouwd en is het parkeren geheel bovengronds. In het nieuwe plan wordt geen nieuw Kerkelijk Centrum Zeist-West gebouwd, het huidige Kerkelijk Centrum blijft bestaan, maar krijgt in overleg met het kerkbestuur een facelift.

Er komen circa 17 winkels, waaronder drie supermarkten. In totaal wordt circa 7.500 m2 gebouwd. Tussen de winkels wordt een promenade en een plein aangelegd, waar bezoekers en bewoners kunnen parkeren. Er komen zestig woningen boven de winkels. Er is veel aandacht voor groen: de zone langs de Grift wordt gedeeltelijk opnieuw groen ingericht, er komen bomen langs de promenade en robuuste bomen op het plein. Ook het dak van de winkels wordt aangekleed met groen, zodat bewoners uitkijken over een groen dakterras.

In een bijlage bij deze brief gaan we nog op een aantal specifieke punten rond dit plan in. Daarnaast wordt in overleg met uw raadsgriffie de door ons in onze vergadering van 10 mei geheim verklaarde Realisatieovereenkomst De Clomp bij de geheime stukken in uw raadsinformatiesysteem opgenomen.  De realisatieovereenkomst is met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur geheim verklaard in verband met het financiële belang van de gemeente en de projectontwikkelaar. Op deze wijze kunt u kennis nemen van de financiële en juridische afspraken rond de realisatie van deze vernieuwing.

De realisatieovereenkomst legt onder andere vast wat de rollen en taken zijn van partijen, omschrijft het te realiseren programma, de fasering, het programma van eisen voor de aanleg van het openbaar gebied (bouw- en woonrijp maken), de oplevering van het openbaar gebied, het parkeren, aanbesteding, levering van gronden, subsidies en bijdragen, planschade en ontbindende voorwaarden.

Planning:

De realisatieovereenkomst wordt op 18 mei getekend. Vanaf dat moment wordt het voorlopig ontwerp van de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In die periode worden ook de onderhandelingen tussen Rialto en de winkeliers over verplaatsing afgerond.

Als het ontwerp definitief is vraagt Rialto Zeist BV de omgevingsvergunning aan (planning najaar 2016). Begin 2017 starten de sloop- en bouwwerkzaamheden. In 2020 moet het winkelcentrum klaar zijn.

Impressie De Clomp

Info gemeente Zeist