logo gemeente Zeist4

Fietstunnel onder kruispunt De Dreef/Utrechtseweg

Uitbreiding van de scope van het project `Doorstroming Utrechtseweg`

In 2019 komt er een reconstructie van de Utrechtseweg, dit ter verbetering van de doorstroming van verkeer en openbaar vervoer. De provincie stelt een investeringsbudget beschikbaar voor een fietstunnel die onder de Utrechtseweg gaat ter hoogte van de Kromme Rijnlaan en De Dreef. Door middel van de tunnel kunnen fietsers en bromfietsers sneller en veiliger de Utrechtseweg kruisen, en kan de bovengrondse kruising voor het verkeer en openbaarvervoer worden geoptimaliseerd. De toevoeging van een fietstunnel vraagt om aanpassing van het bestemmingsplan.

Een fietstunnel bevordert het fietsklimaat en draagt op die manier bij aan het gebruik van het duurzame vervoermiddel fiets. Daarnaast draagt een fietstunnel bij aan een betere benutting van de bestaande weg door het wegnemen wachttijden door overstekende (brom)fietsers en draagt bij aan een hogere verkeersveiligheid door het wegnemen van kruisingsconflicten.

Provinciale mobiliteitsprogramma

De provincie vindt het belangrijk om het fietsen te stimuleren. In het kader van het provinciale mobiliteitsprogramma VERDER heeft Gedeputeerde Staten besloten tot aanleg van een fietstunnel onder de Utrechtseweg bij het kruispunt De Dreef in Zeist in 2019.

Belangrijke redenen voor de Provincie om te kiezen voor deze fietstunnel zijn:

  • het comfortabel, snel, direct en verkeersveilig maken van het hoofdfietsnetwerk door het wegnemen van wachttijden van een verkeersregelinstallatie en het ongelijkvloers kruisen van drukke autoroutes;
  • betere benutting van bestaande infra door wegnemen wachttijden door overstekende (brom)fietsers;
  • snellere OV-verbinding tussen De Bilt, Uithof, Utrecht, Zeist en Amersfoort.

De aanvulling met een fietstunnel van het project ‘Doorstroming Utrechtseweg’ betekent een uitbreiding van de scope van het project. Binnen dit project is overleg met belanghebbenden  als omwonenden, bedrijven en belangengroepen over de voorgestelde reconstructie. Het inpassen van een fietstunnel vraagt om aanvullend overleg met deze en mogelijk anderen om te zorgen voor een goede inpassing in de omgeving.

Planning

In de periode van november 2017 tot en met maart 2018 gaan we in gesprek met belanghebbenden over inpassing van de fietstunnel in het bestaande ontwerp ‘Doorstroming Utrechtseweg’. In november 2017 wordt het gewijzigde bestemmingsplan in procedure gebracht.