Informatiemakelaar van de raad
Griffi er Johan Janssen (midden), met wethouder Roy Luca (links) en burgemeester Koos Janssen (rechts)

Informatiemakelaar van de raad

Griffier

De raadsleden in de gemeenteraad worden ondersteund door de griffier. Hoewel de term griffier inmiddels flink ouderwets
klinkt, is het eigenlijk nog een redelijk nieuwe functie binnen de Nederlandse gemeenten. In deze aflevering lees je waarom de functie van griffier nog niet zo lang bestaat en wat de afdeling griffie doet.

ZEIST – Op 7 maart 2002 werd de ‘Wet dualisering gemeentebestuur’ ingevoerd.
Wat houdt die wet in? Vóór 2002 vormden de wethouders en de gemeenteraad een geheel. Sommige leden van de  gemeenteraad waren in die tijd ook wethouder. Nu mogen de wethouders geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad.

Dit is te vergelijken met de landelijke politiek: het kabinet voert net als de wethouders de taken uit, en de Tweede Kamer heeft vooral de controlerende functie net als de gemeenteraad. Nu de wethouders een apart orgaan binnen de gemeente vormen, heeft de gemeenteraad een controlerende functie gekregen voor de uitvoerende taken van de wethouders. Hiermee voorkom
je dat de wethouders zichzelf controleren en verdeel je daarmee de macht van de wethouders.

Informatiemakelaar
Omdat de raadsleden een apart orgaan zijn gaan vormen, is de functie van griffier in het leven geroepen. Het kan zijn dat de afdeling griffie bestaat uit één persoon. Dat is meestal het geval bij kleinere gemeentes. Voor gemeentes met meer inwoners
is de afdeling griffie vaak nog uitgebreid met een plaatsvervangend griffier en een of meerdere griffiemedewerkers. Zij ontlasten de griffi er en ondersteunen hem wanneer dat nodig is.

Zoals we al in de inleiding gezegd hebben: de griffier vormt een ondersteuning voor de gemeenteraad. Dat klinkt nog een beetje vaag natuurlijk. Welke werkzaamheden voert de griffier allemaal uit? De griffier is degene die het vergaderschema maakt, de  vergaderingen goed voorbereid en zorgt dat ze in goede banen worden geleid.

Als de raadsleden bepaalde informatie nodig hebben om tot een beslissing te komen, dan zorgt de griffier ervoor dat zij de juiste informatie goed en op tijd krijgen. Hij laat de ambtenaren vaak dingen uitzoeken en zorgt dan dat al deze verkregen informatie hapklaar bij de raadsleden terecht komt. Op deze manier kunnen de raadsleden aan hun informatie komen om tot goede en weloverwogen beslissingen te komen.

DE GRIFFIER LEVERT DE GEWENSTE INFO AAN BIJ DE RAADSLEDEN

De griffier kunnen we dus met recht een echte informatiemakelaar noemen. Bepaalde onderwerpen die in de gemeenteraad (moeten) worden besproken, liggen zo gevoelig, dat er inwoners of belanghebbenden zijn die bezwaar hebben. Zij kunnen
dan tijdens een hoorzitting hun kant van het verhaal laten horen; ook zo’n hoorzitting wordt door de griffier begeleid.

Vertrouwenspersoon
Naast de ondersteunende functie, heeft de griffier ook de functie van adviseur van de gemeenteraad. Hij geeft de raadsleden regelmatig advies, spreekt geregeld met alle fractievoorzitters (de leiders van de partijen) van de gemeenteraad. Dat groepje
fractievoorzitters en de griffier bij elkaar heet het presidium. Zijn ondersteunende en adviserende functie zorgt ervoor dat hij de raadsleden goed kent en voor hen is hij dan ook een echte vertrouwenspersoon.

Johan Janssen
Johan Janssen is de griffier van de gemeenteraad in Zeist. Wat vindt hij van zijn baan en wat doet hij tijdens een gemiddelde werkdag? Zou hij ook inmiddels druk zijn met de gemeenteraadsverkiezingen?

“De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en daarom heel belangrijk voor de inwoners van Zeist. Maar dat raadswerk wordt gedaan door gewone burgers, die het ook nog moeten doen naast een baan of betrekking. Het geeft mij nog dagelijks veel voldoening dat ik de raad kan helpen om voor Zeist de goede dingen te bereiken. Bovendien krijg ik veel ruimte
voor eigen invulling en initiatief.

Wat ik op een dag doe is heel verschillend. Veel overleg met raadsleden bijvoorbeeld, maar ook met de gemeentesecretaris en burgemeester. Er is ook veel ‘doe’ werk, zoals het schrijven van een advies of het maken van een plan van aanpak. Veel  vergaderingen zijn ‘s avonds. Gemiddeld ben ik twee avonden in de week op het gemeentehuis te vinden.

Op dit moment zijn we druk met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Zo regelen we de verkiezingsdebatten
en maken we een inwerkprogramma voor de nieuwe raadsleden. En natuurlijk gaat het voorbereiden en bijwonen van de
raadsvergaderingen, Ronde Tafels en debatten altijd door. Ik vind dat ik de mooiste baan heb in het gemeentehuis.”

Wil je meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen?
Kijk dan op www.zeist.nl/organisatie-bestuur/verkiezingen.

Bron: Nieuwsbode Zeist