seyst.nu nieuwsitem

Algemene beschouwing Seyst.nu

Kadernota 2022

Het is een rare tijd geweest en gelukkig gaat het de goede kant op. Wij hebben zo goed mogelijk ons best gedaan om de ondernemers en onze inwoners maximaal te ondersteunen in deze coronatijd.

 Volgens het college is de leegstand in onze gemeente Zeist relatief beperkt gebleven, wij van Seyst.nu hebben hierover zo onze nodige twijfels. Er wordt aangestuurd op een compacter winkelgebied in het centrum, maar dat betekent niet dat er minder leegstand is. Zeist mist de diversiteit aan speciaalzaken, waarmee wij in het verleden bezoekers van buitenaf aantrokken. Hoe kunnen wij het centrum weer aantrekkelijk maken voor onze bewoners en bezoekers?  Hoe kunnen we ons centrum weer bruisend maken? 

Als we een rondgang in Zeist en haar kernen maken dan horen we van diverse kanten klachten over de achteruitgang van de staat waarin onze trottoirs en fietspaden zich bevinden. Vooral voor mensen met een beperking zijn deze minder toegankelijk, waardoor zij nog meer beperkt worden.Wij moeten als gemeente onze verantwoordelijkheid hierin nemen! Ook de inrichting laat nogal te wensen over. 

Het bloemenpallet (bijenlinten en kleur) lijkt wel een onderscheid te hebben tussen de wijken. In de ene wijk staan de BIGA medewerkers iedere paar weken te schoffelen op de rotondes met de mooi aangelegde perken, en in de andere wijken laat de Gemeente de natuur zijn gang gaan, zit hier een gedachte achter?

Seyst.nu maakt zich zorgen om de bereikbaarheid en veiligheid in en rondom Zeist. Hoe houden wij onze gemeente goed bereikbaar tijdens de aankomende en lopende wegwerkzaamheden, denk aan de Utrechtseweg!

Qua veiligheid maken wij ons zorgen om het Emmaplein. Kunnen wij het gebied tussen het Leger des Heils tot aan Duetz niet verbeteren en veiliger maken door er een 15 km zone van te maken. Zo kunnen we meer veiligheid creeeren voor onze voetgangers en fietsers. 

Seyst.nu maakt zich zorgen over de toekomstige gevolgen van de klimaatverandering. Een voorbeeld is het nieuwe afwateringssysteem in de groene zones met wadie’s. Wordt deze vanaf nu gemonitord op de mogelijke verzilting?

Even voor de duidelijkheid Seyst.nu was en is faliekant tegen de plaatsing van de mega windturbines op het grondgebied van Zeist. Vraag van Seyst.nu is of het college al op de hoogte is, dat de opgave van de landelijke windenergie al gehaald zou zijn. Urgenda heeft recent een plan gepresenteerd dat pleit voor minder zonne- en windenergie op land. Urgenda geeft namelijk aan, dat we de afgesproken 49% CO2 vermindering halen door alle daken en andere harde oppervlakken te benutten voor zonne- energie. Hoe kijkt het college hiernaar?  

Seyst.nu is geen voorstander van het doortrekken van de tram naar Zeist. Er zijn tegenwoordig betere, goedkopere,flexibelere en duurzamere alternatieven. 

Zeist heeft zo langzamerhand een interessante traditie opgebouwd met burgerparticipatie. We hebben in het verleden de maaltijden van Zeist gehad en deze keer heeft een commissie van 150 burgers voorstellen en ideeen geleverd voor de mogelijke bezuinigingen van de gemeente. 

Wij prijzen het werk van de IAC hetgeen veel betere uitkomsten heeft geboden dan de maaltijden van Zeist. Er is uiteindelijk een lijst met 60 voorstellen waarvan het college er 24 heeft bestempeld als direct uitvoerbaar. En dat naast de 23 voorstellen die het college zelf heeft verzonnen. Er zijn veel voorstellen waar we wat mee kunnen. Desalniettemin hebben wij hier wel wat opmerkingen over.

  • De inkrimping van de ambtelijke organisatie door verder in te zetten op digitalisering. Dit zou leiden tot efficienter werken en het verbeteren van kwaliteit op de dienstverlening. Seyst.nu snapt deze stap, maar wil wel aangeven dat dit niet mag leiden tot bijvoorbeeld het afschaffen van een fysiek loket voor onze ouderen en voor andere inwoners, die nog niet thuis zijn in de digitale wereld.  Maar wij kunnen wel leven zonder een papieren loonstrookje….
  • Verder is Seyst.nu zeer tegen het opnieuw invoeren van de hondenbelasting. En het bevreemdt ons dat deze nu door het college overgenomen en opgevoerd wordt na een niet zo lang geleden unaniem raadsbesluit. Conform benoemde argumenten.
  • We weten allemaal dat de informele ondersteuning in het sociale domein van onschatbare waarde is (de mantelzorger, het maatjesproject etc etc.), en dat de aansluiting bij de professionele zorg nog te wensen overlaat. Hier is tijdens de hoorzitting van 19 juni uitgebreid over gesproken. Juist deze nuldelijnsvoorzieningen moeten meer bekendheid krijgen bij de professionals, en deze voorzieningen moeten ingebed zijn in de sociale kaart van Zeist, waarbij het belangrijk is dat Zeist 1 sociale kaart heeft. Iedere inwoner moet in 1 oogopslag kunnen zien waar hij met zijn vragen terecht kan. Door hier optimaal gebruik van te maken, zouden wij veel kosten kunnen besparen. 
  • De aangepaste woningen en projecten kunnen beter benut worden. Bv het beschikbaar houden van een aangepaste woning ipv verwijderen en weggooien en weer elders opnieuw aan te passen met nieuwe producten.
  • Ook zien wij graag een hergebruik van hulpmiddelen, bv de ongebruikte scootmobielen, trapliften en andere dure hulpmiddelen. Dit onderwerp hebben wij al eerder ter sprake gebracht, het valt nog steeds op dat er op sommige plekken rijen stoffige scootmobielen de entrees van woonvoorzieningen blokkeren met alle veiligheidsrisico’s van dien. Een goede controle hierop is zowel financieel aantrekkelijk als ook een stuk veiliger.
  • GFT. Wij zijn geen voorstander van het terugdraaien naar de tweewekelijkse ophaal van gft in de zomerperiode. Gezien de stankoverlast en de hoeveelheid groen die aangeboden wordt en daarnaast denken we ook aan de gezondheidsrisico’s van onze RMN medewerkers op de wagen.