seyst.nu nieuwsitem

Begroting debat Algemene beschouwing 26 oktober 2021

Voorzitter,

De inleidingen op het Raadsvoorstel en van boek 1 vinden wij nogal ‘marketingachtig’.

In het raadsvoorstel missen wij de eerlijke transparantie over waar het echt pijn heeft gedaan. Die willen wij echter wel graag horen van het college.

 

Voorzitter,

De raad wordt onder beslispunt 2c gevraagd akkoord te gaan met het bevriezen van wensen voor nieuw beleid.

Dat is jammer, maar in de huidige financiële omstandigheden wel wijs. Deze begroting wordt hierdoor wel wat beleidsarm.

Wij zouden er wel voor willen pleiten om voor ten minste het Masterplan Binnensport accomodaties een PM-post op te nemen.

Want zo lijkt het alsof er pas in 2025 over dit punt nagedacht zal gaan worden. Zie hiervoor ook bijlage 3.

En daarvoor vinden wij het bewegen van onze jeugd, met alle gezondheidsfacetten toch te belangrijk.

 

Voorzitter,

Op bladzijde 8 van het raadsvoorstel wordt gevraagd akkoord te gaan met een dotatie aan reserve Weerstandsvermogen.

Daardoor groeit de ratio in 2022 al naar 1.1. En ook daarna is er dan nog enige groei. Zonder deze dotatie zou de ratio op 0,8 blijven steken (zie ook onder meer blz. 3 van bijlage 8)

 

Voorzitter, Seyst.nu kan dit voorstel steunen. Zeker met een nogal onzekere financiële toekomst vinden wij dat zeker verstandig.

Denk hierbij maar aan de uit de pan rijzende energieprijzen. Veel mensen zijn en komen daardoor in grote problemen in hun huishoudboekje.

Seyst.nu maakt zich hierover grote zorgen.

Gelukkig heeft Den Haag aangekondigd per 1 januari 2022 de energiebelasting te verlagen, zodat er enige verlichting komt, maar de vraag is of dit voldoende is voor financieel de meest kwetsbare gevallen.

Ook tijdens de Ronde Tafel hebben wij dit aangekaart, maar de wethouder reageerde daarop dat hij niet meegaat in “als-dan-discussies”.

Dat begrijpen wij wel, maar inmiddels zijn de problemen voor veel huishoudens al realiteit verdubbeling van Gas en Electra zijn nu al een Feit.

Vandaar ook dat wij het college verzoeken deze problematiek serieus te blijven volgen.

Graag een reactie van het college.

 

Voorzitter,

Het IAC (Inwoners Advies Commissie) was een uitermate mooi project. Iets om als samenleving “Zeist” trots op te zijn. De 150 leden tellende commissie kwam met 62 voorstellen, waarvan een flink aantal inderdaad wordt uitgevoerd.

Inderdaad een rijke oogst. Een mooie samenwerking met een betrokken samenleving. Met als resultaat 42 IAC voorstellen met 7 miljoen aan bezuinigingen en 1,3 miljoen aan lastenverhoging.

Seyst.nu pleit er wel voor om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar alle betrokkenen.

 

Voorzitter,

In Zeist beschikken veel buitensportverenigingen over kunstgrasvelden. Dat is heel fijn voor die clubs. Kunstgrasvelden kunnen immers veel intensiever bespeeld worden dan gewone grasvelden.

Toch heeft Seyst.nu wat twijfels. Aan kunstgras kan de vereniging zelf onderhoud doen, maar moet na een bepaalde tijd, ca 10 jaar, worden vervangen. Zie het gele kader op blz. 12.

Velden van gewoon gras vragen meer onderhoud en moet jaarlijks worden ingezaaid.

Enkele jaren geleden spraken we in deze raad over mogelijk kanker verwekkende bestanddelen van kunstgras.

Wij vragen ons af of de voor- en nadelen en duurzaamheid van kunstgrasvelden ten opzichte van gewoon gras voldoende in beeld zijn.

En hoe zit het met de kosten? Valt hier ook niet te besparen? Kunnen er offertes worden opgevraagd voor bv 70% kunst en 30% natuurgras.

Zou dit ons in 10 jaar een flinke besparing kunnen opleveren? Zou het College dit willen laten onderzoeken.

 

Voorzitter,

Dan een bekende zorg van Seyst.nu. Wij vinden dat ieder kind onderwijs moet kunnen volgen op de school van zijn of haar keuze.

In de begroting staat dat ook als doel genoemd op blz. 13. Maar kennelijk is dat nog niet zo. Er staat ook dat de gemeente in gesprek gaat met de schooldirecteuren.

Wij vragen ons af waarom dat nog niet gebeurd is. Deze toezegging is door het college in onze beleving al meerdere keren gedaan. Hoe zit het overigens met de huiswerk begeleidingen op school? Om zo het verschil minder te maken voor mensen met een lager inkomen.

 

Voorzitter,

Op blz. 17 staat te lezen dat de natuur in en rond Zeist wordt versterkt.

Samen met partners (terreineigenaren en -beheerders, ondernemers, overheden) versterken en beschermen we ons groene goud en de Utrechtse Heuvelrug.

Seyst.nu is hier uiteraard zeer mee in haar nopjes.

Er zijn vele goede initiatieven die zich richten op natuur, landschap en erfgoed.

Mede hierdoor blijft Zeist ook aantrekkelijk voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten onze gemeente.

Uiteraard speelt hier ook een aantrekkelijk en veilig centrum een belangrijke rol.

 

Voorzitter,

Seyst.nu vraagt telkens aandacht voor de eenzaamheid.

Een flink aantal jaren geleden is er een motie van Seyst.nu aangenomen “Ouderen Mobieler”. De bedoeling was om ouderen te helpen betrokken te zijn en te blijven bij ons dorp en voor ouderen alle faciliteiten wat meer bereikbaar te maken en dat daardoor eenzaamheid kon worden bestreden.

Kerckebosch heeft dit zelf goed geregeld, wanneer krijgt dit ook navolging in de andere wijken? We mogen toch aannemen dat de ouderenzorg en hun mogelijkheden om te kunnen blijven deelnemen aan de samenleving een nog belangrijker item wordt.

 Op blz. 22 staat dat hiervoor samen met de lokale coalitie een plan wordt opgesteld.

Dat plan komt er dus pas in 2022! Uitvoering zal dan wel in 2023 (op zijn vroegst) plaats vinden?

Blz. 33: Het verkeer in Zeist is op bepaalde plekken niet veilig. Het probleem zit hem ook in de contactplaatsen en –momenten tussen de auto, fietser en de voetganger. Met name de voetganger is vaak vogelvrij.

Met name de elektrische fietsen zorgen voor gevaar op plekken waar niet of nauwelijks het verschil te zien is tussen voet- en fietspad. Het aantal ongelukken is de laatste tijd schrikbarend gestegen.

De herinrichting van de Slotlaan zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden. Een kostbare onderneming, die lang geleden voorkomen had kunnen worden als er eerder en beter naar de inwoners was geluisterd.

Wij hopen en vertrouwen dat die herinrichting nu wel een grotere veiligheid zal opleveren voor alle verkeersdeelnemers. Dus ook voor de voetganger.

Blz. 46: “We onderzoeken de kansrijkheid van de in de RES 1.0 genoemde zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie.”

Inmiddels zou toch duidelijk moeten zijn dat het grondgebied van de gemeente Zeist geen geschikte locatie is voor windenergie.

Niet voldoende meteorologische onderbouwing en geen draagvlak. Zeist zou zich duidelijk tegen deze ontwikkelingen moeten uitspreken!

Wij zijn erg blij met de aangenomen motie van Seyst.nu op 12 september “Uitvoerbare alternatieven”.

Wij prijzen hier de zeer deskundige inbreng van De Groene Driehoek en ook een aantal andere fracties in deze raad, die zeer behulpzaam waren bij de voor een ieder aanvaardbare formulering. Een mooie stap voorwaarts.

 In Boek 2 op blz. 46: “De RDWI heeft een samenwerkingsovereenkomst met de BIGA met betrekking tot re-integratie opgezegd.” Wij begrijpen dat er op dit moment alweer hard wordt gewerkt aan een hernieuwing van deze overeenkomst. Seyst.nu ziet de BIGA als groot belang voor Zeist.

En zeker ook voor de toekomst van onze kwetsbare mensen. Graag een reactie over de status hierover van het college hierover?

Bijlage 8, Dashboard gemeente Zeist Begroting 2022, versie mei 2021: Blz. 8 en 9: De vijf jaars termijn van de onderhoudsplannen blijkt in geen enkel geval actueel en up to date. Seyst.nu vindt dit een gevaarlijke tendens.

Door achterstallig onderhoud, zouden grote ongelukken kunnen gebeuren. Wij zouden graag zien dat een en ander prioriteit krijgt waarover de raad dan wordt gerapporteerd.

Voorzitter, tot zover onze bijdrage.