seyst.nu nieuwsitem

Algemeen Betoog Oktober 2023

HELP de dokter verzuipt. Dit is de titel van een Nederlandse film uit 1974. Of het goed gekomen is met de dokter weet ik eerlijk gezegd niet maar waar Seyst.Nu anno 2023 bang voor is, is dat Zeist verzuipt.

Het financieel perspectief van de begroting laat een meerjarig negatief saldo zien. Financieel perspectief wil zeggen: in hoeverre is onze financiële continuïteit gegarandeerd. In hoeverre is de gemeente Zeist in staat om te overleven? We hebben te maken met inflatie en krijgen te maken met achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk. Vanaf 2026 krijgen de gemeenten 3 miljard minder zonder dat er taken verdwijnen. Wij hebben gelezen dat de grote uitdaging die de achterblijvende inkomsten vanuit het Rijk met zich meebrachten in samenspraak met de inwoners is opgelost. Seyst.Nu wil graag weten welke samenspraak bedoeld is en wat de oplossing was. Ook al heeft het, inmiddels demissionair, kabinet erkend dat er vanaf 2026 sprake is van een disbalans tussen taken en middelen, het lijkt erop dat zij de oplossing willen doorschuiven naar het volgende kabinet. Een Pavlov reactie bij het horen van Er komt minder geld binnen, zou moeten zijn, we gaan minder uitgeven. Voor huishoudens betekent dit een vakantie minder per jaar of vakantie in eigen land, de auto of 2e auto eruit. Voor de gemeente betekent dit feitelijk hetzelfde, we moeten de uitgaven terugdringen maar wel oog houden voor onze inwoners. Hoeveel oog heeft het college eigenlijk voor onze inwoners? De kosten voor het WMO vervoer gaan omhoog waarmee het budget Regiotaxi structureel verhoogd moet worden. Toch gaat u ervan uit dat er vanaf 2025 een besparing kan worden gerealiseerd, mits de aanbesteding het toelaat. Hoe kunnen we denken aan een aanbesteding die goedkoper is gezien de huidige zorgkosten en personeelstekorten? Ook hier willen we verduurzamen, met de overstap naar elektrisch rijden zullen diverse taxi’s vervangen moeten worden. Seyst.Nu maakt zich zorgen over de voorspelde besparingen die volgens ons alleen gerealiseerd kunnen worden door het vervoer te versoberen. Let wel, het verhogen van de eigen bijdrage is geen bezuiniging. In de begroting 2024 is voor het WMO vervoer een PM melding opgenomen omdat momenteel niet in te schatten is hoeveel extra budget er nodig is en dat dat afhankelijk is van de behoefte van de doelgroep. Aangezien we te maken hebben met vergrijzing en de doelgroep langer zelfstandig thuiswoont, zal de behoefte alleen maar groeien. Een daling in behoefte lijkt ons geen reële gedachte.

Zoals gezegd, we leven langer en we blijven langer in ons eigen huis wonen. Dat stimuleren we ook. Wij steunen de ideeën om ouderen langer vitaal te houden en hierbij te helpen met bijvoorbeeld ergotherapie, ouderenactiviteiten en sport maar we moeten ook reëel blijven, hulpmiddelen zullen altijd nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven op hoge leeftijd.

Om onze senioren langer zelfstandig te laten wonen wil Seyst.Nu graag horen of het College de mogelijkheden om doorstromen naar een kleinere woning met gelijke huur heeft onderzocht.

Ook is Seyst.Nu benieuwd naar de voortgang in het bouwen van woningen, in het coalitieakkoord is de ambitie om de bouw van 4.000 aardgasloze woningen opgenomen. Waar staan we nu? Onze indruk is dat de we achterblijven met de versnellingsopgave. Denk hierbij aan de Willem Arntsz Hoeve, denk aan Nooitgedacht waar na 14 jaar gebouwd gaat worden maar geen sociale huisvesting. De Vogelwijk is lopende, wanneer gaan we die bouwrijp maken? Komen we onze afspraken verdeelsleutel nog wel na? In heel Nederland is het verschil in prijs tussen een nieuw te bouwen huis en een bestaand huis gemiddeld gestegen tot 86.000 euro. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door de aanzienlijk gestegen bouwkosten. Ook de gestegen hypotheekrente draagt niet bij. De verkoop van nieuwbouwwoningen heeft een zware klap gekregen en het gevolg is dat er minder bouwplannen ontwikkeld worden.

We kijken naar het goede leven in Zeist en wij zijn van mening dat kunst en cultuur een waardevolle toevoeging is aan het leven voor jong en oud. Kunst en cultuur evenementen trekken ook bezoekers uit andere gemeenten aan met positieve gevolgen voor de lokale economie. Het verbaast ons dan ook zeer te lezen dat de taakstelling van 100.000 per jaar haalbaar is maar met consequentie dat bepaalde initiatieven niet meer gerealiseerd kunnen worden of openingstijden van culturele activiteiten en initiatieven beperkter worden. Een mooi initiatief is Winterwonderland. Seyst.Nu heeft n.a.v. eden hulproep per mail van de organiserende ondernemer vragen gesteld aan het College. Ook hebben wij de ondernemer gesproken en hoe jammer hij het ook vindt dat er geen WWL in 2023 zal zijn, hij is vol energie bezig om er in 2024 weer een succes van te maken. Onze vraag aan het College is of de Gemeente hiervoor de benodigde inspanningen zal leveren. Vanaf 2027 is een taakstelling van 130.000 euro weer mogelijk, en ook al is dat goed nieuws, Seyst.Nu is toch benieuwd waarom we de komende die jaren de kunst en/of cultuur aan banden gaan leggen.

Tot slot grijp ik nog even kort terug op het coalitieakkoord. Ik citeer: We bieden alle inwoners en organisaties in onze gemeente de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en mee te doen. De gemeente communiceert tijdig, duidelijk en zo eenvoudig mogelijk met inwoners.

Ook in de begroting 2024 spreken we over verbinding. De gemeente Zeist staat in verbinding met inwoners en organisaties. Klantgerichtheid is een kerncompetentie en een speerpunt in de organisatie. Seyst.Nu deelt deze kerncompetentie, als volksvertegenwoordiger zijn wij de stem van de inwoners en zij vertrouwen op ons. Waarom gaat het dan toch dikwijls zo mis? Met regelmaat krijgen wij klachten van inwoners dat zij via mail of telefoon vragen stellen en geen antwoord krijgen. Ook bij ronde tafels komt met regelmaat naar voren dat de participatie niet of niet voldoende benut is. Het betreft hier de leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners en wij zijn van mening dat dit een afgegeven signaal is waar zeker aktie op ondernomen moet worden. Seyst.Nu denkt hierbij aan het altijd geven van een terugkoppeling, ook als er meer tijd nodig is om een definitief antwoord te geven. Goede en ruime informatieverstrekking d.m.v. huis aan huis post, fysieke bijeenkomsten, via wijkverenigingen en digitaal. Zeker als we ons voorbereiden op een bredere inspraakverordening is het nu het moment om zaken aan de voorkant goed in te regelen om problemen en onbegrip aan de achterkant te voorkomen. Met de voorgenomen wetswijziging van de gemeentewet zijn we als gemeente zelfs verplicht om de inspraakverordening om te bouwen naar een participatieverordening. Waarom wachten we eigenlijk op deze wettelijke verplichting terwijl grote steden zoals Utrecht, Amsterdam en Den Haag ons al voor gegaan zijn?

Toch is Seyst.Nu ook blij, bijvoorbeeld met de ambitie om de gemeente verkeersveiliger en beter bereikbaar te maken. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de zorg voor onze ouderen, het wonen cq onze leefomgeving en de participatie. Om u daarbij een handje te helpen hebben wij op een laagdrempelige manier onze inwoners gevraagd om aan te geven waar zij belemmerd worden in het hebben van een goed leven in Zeist. En daar is in een relatief kort tijdsbestek enorm veel gehoor aan gegeven. Met trots overhandig ik u, namens Seyst.Nu het overzicht Prettig naar Buiten. In verband met duurzaamheid hebben wij 1 exemplaar hard copy maar het is digitaal voor iedereen beschikbaar, download hier het Prettig naar Buiten pdf document. Wij vragen u hier met zorg naar te kijken, dit is waar inwoners van Zeist tegen aanlopen, soms letterlijk.

Een goed leven in Zeist, een mooie ambitie, maar laten we eens beginnen met een normaal leven in Zeist.

Seyst.Nu dankt iedereen die heeft meegewerkt aan het opstellen van de financiële stukken. Als ik voor mijzelf spreek moet ik altijd denken aan de leus van de belastingdienst die ik dan een beetje ombuig. Leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker ook niet.