PARTIJ PROGRAMMA 2014-2018

PARTIJ PROGRAMMA

ONS DORP ZEIST EN DE WOONKERNEN

UITGEBREID PROGRAMMA PERIODE 2014-2018

Zeist moet ons Dorp blijven.

Geen stadse neigingen en geen alles overschrijdende plannen! Zoals hoogbouw en het volbouwen van het bestaand groen. Eerst binnen de bebouwde kom en herbestemmen van kantoren en industrieterreinen die niet meer goed worden gebruikt
Bij Seyst.nu staat voorop, dat Zeist prettig blijft om te wonen, te werken, te winkelen, te verblijven en te recreëren. En dat het voorzieningenniveau, ook op het gebied van gezondheidszorg, op peil blijft
De sociale samenhang is een belangrijk punt in ons programma en zal met diverse initiatieven worden ondersteund
Veiligheid is een van onze belangrijkste speerpunten. Niet voor niets staat dit hoog op onze lijst. Dit geldt op velerlei gebied, zoals verkeer, het bestrijden van criminaliteit en overlast
Onze ideeën zijn gericht op een plezierig en behoudbaar Zeist, Den Dolder, Austerlitz, Huis ter Heide en Bosch en Duin, in alle opzichten en voor iedereen.

 • Financieel Zeist

  • ​Niet verhogen van de gemeentelijke belastingen
   • Seyst.nu wil niet dat de gemeentelijke belastingen stijgen! Budget overschrijdende projecten (bijv. het gemeentehuis) of andere tekorten, moeten niet zomaar verhaald kunnen worden op de inwoners. Verder vinden wij dat het kostenniveau van de gemeente verlaagd kan worden door werkzaamheden uit te besteden (bij voorkeur aan Zeister bedrijven) of samen met andere gemeenten uit te voeren
  • Werkgelegenheid, stimuleren van bestaande werkgelegenheid
   • De werkgelegenheid blijft een punt van aandacht. We willen maatregelen nemen waardoor bedrijven in Zeist blijven en dat nieuwe bedrijven de weg naar Zeist vinden. Hierbij kunnen stimuleringsmaatregelen bevorderend werken; ook juist voor starters.
  • Grotere focus op bedrijven in de gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening en middenstand
   • Voorkomen dat er enorme bedragen worden uitgegeven aan onderzoek en onderzoek zelf beperken
    Het gemeentehuis (nieuw- aanbouw)
    Aanbouw en renovatie gemeentehuis blijft qua kosten een grote zorg en toekomstig risico
  • Door tegenvallende opbrengsten uit de verkoop van de appartementen en het naar beneden bijstellen van het aantal woningen in Kerckebosch, kampt de gemeente mogelijk met een financieringstekort. Dit mag niet afgewenteld worden op de inwoners of naar de bedrijven in Zeist, door verhoging van belastingen en kosten.
   • Seyst.nu houdt de vinger aan de pols! Bovendien is Seyst.nu altijd tegen de nieuwbouw van het gemeentehuis geweest.
 • Bereikbaar Zeist

  • Faciliteiten voor in/uitgaand verkeer binnen de gemeente blijven verbeteren
  • Bewegwijzering binnen de gemeente verbeteren
  • Duidelijke routes vracht- en werkverkeer (aangeven op bewegwijzering)
  • Het aanpakken van fileoverlast, bijvoorbeeld door herlocatie van bedrijven, inzet pendeldiensten en beter afgestemd openbaar vervoer
  • Betere planning, coördinatie en bewaking werkzaamheden aan het wegennet
  • Uniforme uitvoering van verkeersvoorzieningen i.p.v. het huidige pakket aan maatregelen
 • Winkelen in Zeist

  • Winkelhart van de Utrechtse Heuvelrug
   • Zeist weer als kloppend winkelhart van de regio met een (centraal) plein en terrassen
  • Een schoon centrum, voorkomen vervuiling en adequate reiniging
  • Duidelijke visie en identiteit ondernemend Zeist voor het winkelend publiek van binnen en buiten de gemeente Zeist
  • Zoveel mogelijk achteraf betaald parkeren ten behoeve van rust voor winkelend publiek, bewoners en ondernemers
  • Betere bewegwijzering, naar en in het centrum, naar de parkeermogelijkheden en naar de uitgaande routes
  • Behouden en verbeteren geleidestroken voor blinden
  • Leegstand winkelpanden voorkomen en een actief beleid voeren door tijdelijke invulling lege etalages/winkels
  • Transparante regelgeving voor initiatieven van de ondernemers en middenstand van de gemeente Zeist
  • Ondernemers en middenstand betrekken bij de handhaving van veiligheid en bestrijding van buurtoverlast in hun directe omgeving
 • Jong in Zeist

  • Keuzevrijheid van scholen in de gemeente Zeist behouden
  • Reguleren van wachtlijsten op scholen
  • Aandacht voor sport en cultuur binnen het onderwijs (bv. schoolzwemmen, lokaal concert- en tentoonstellingsbezoek….)
  • Voldoende spel- en speelmogelijkheden in en rondom de wijken en scholen
  • Jeugd in een vroeg stadium betrekken bij de (her)inrichting van wijken en spel- en speelmogelijkheden
 • Sport en Cultureel Zeist

  • Alle Zeistenaren moeten kunnen sporten en cultureel actief kunnen zijn
  • De gemeente Zeist is verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende en hoogwaardige sportfaciliteiten
  • Bevorderen van saamhorigheid door sport en cultuur voor jong en oud
  • Behouden van lokale sportverenigingen
  • Mogelijke samenwerkingsverbanden tussen sport en culturele evenementen met gezamenlijk multifunctioneel gebruik
  • Cultureel Zeist stimuleren
  • Duidelijkere aankondigingen van grote en kleine sportieve- en culturele evenementen
  • Zwembad behouden als gemeentelijk zwembad en waarborgen veiligheid en onderhoud
 • Besturend Zeist

  • De gemeente als dienstverlenend orgaan voor de inwoners van de gemeente Zeist
   • Taken moeten kunnen worden uitbesteed wanneer die door zelfstandige ondernemingen beter kunnen worden uitgevoerd
  • Vergroten openheid van de gemeente
   • Regels moeten inzichtelijker gepresenteerd worden
  • Waar mogelijk regels vereenvoudigen en verminderen (dereguleren)
   • Het uitvoerend gemeentebestuur dient objectief en transparant de regels te handhaven
  • Non-bureaucratisch gedrag en duidelijkheid
   • Bijvoorbeeld: Uitbesteding van controle op naleven richtlijnen, waarmee lastenverlaging voor inwoners ontstaat (OZB)
   • Bijvoorbeeld: Door overeenkomsten te sluiten met architecten of bouwkundigen die gecertificeerd zijn door de gemeente. Deze kunnen dan tekenen voor verbouwingen waarmee bouwaanvragen aanzienlijk sneller worden afgehandeld
  • BRU (Bestuur Regio Utrecht; samenwerking van 9 gemeenten in de regio) kan worden opgeheven, omdat Seyst.Nu geen 4e bestuurslaag wenst die niet democratisch is gekozen
   • U10 (Utrechtse 10 gemeenten) is goed voor de goede samenwerkingsverbanden van omliggende gemeenten, maar mag niet het alternatief en een naamvervanging zijn van de BRU
 • Veilig Zeist

  Een veilig Zeist is alleen te realiseren als alle maatregelen in elkaar grijpen, waardoor er een voelbaar en consistent beeld over veiligheid ontstaat.
  We denken hierbij aan:

   

  Een doordacht verkeersbeleid door onder andere:

   

  • Duidelijke routes vracht- en werkverkeer
  • Rekening houden met routes schoolgaande jeugd
  • Onnodige verkeersobstakels verwijderen, herzien en/of voorkomen
  • Een juist verkeersbeleid, waarbij milieu en het voorkomen van overlast belangrijke aspecten zijn
  • Veilig verkeer juist voor kinderen, ouderen en mindervaliden
  • Handhaving van verkeersregels voor alle weggebruikers
  • Aandacht ook voor de fietser in het verkeer
  • Snelheidsbeperkingen handhaven, ook binnen 30 km zones, met name rondom scholen.
  • Ook handhaving van regels voor taxi’s, bussen, politie, brandweer en ambulances
  • Het gevoel van veiligheid bij de burger bevorderen door onder andere:
  • Meer blauw op straat
  • Cameratoezicht uitbreiden in probleemgebieden

  Aandacht voor:

  • Bestrijden drugs- en drankoverlast
  • Alerte reactie bij conflicten en delicten
  • Loverboys en uitbuiting en misbruik van jongeren
  • Overlast door hangjongeren
  • Overlast bij uitgaanscentra
  • Illegale graffiti
  • Actieve samenwerking tussen politie, preventie-team Zeist centrum, bewoners en ondernemers is van belang
 • Sociaal Zeist

  •  Aandacht voor de rol, positie en veiligheid van ouderen en mindervaliden
  • Meer aandacht voor de gevolgen van de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteuning) voor de burger. De bestemde gelden dienen enkel en alleen hiervoor gebruikt te worden
  • Ouderen betrekken in de maatschappij om isolement te voorkomen
  • Mantelzorg stimuleren i.s.m. gemeente en maatschappelijke organisaties
  • Sociale initiatieven ondersteunen in de wijken i.s.m. bewoners, ondernemers, gemeente, en maatschappelijke organisaties
  • Bevorderen sociale netwerken in de wijk o.a. door creëren stageplekken voor scholieren en/of studenten
  • Mensen zonder werk moeten in de gelegenheid worden gesteld dienstverlenende taken te vervullen met behoud van uitkering
  • In standhouden van de Voedselbank
 • Ondernemersklimaat Zeist

  •  Daadkrachtig en actief aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers, met uitgebreide bevoegdheden
  • Effectieve investeringen in het centrum en in bedrijvenfaciliteiten. Zoveel mogelijk herstructureren en uitbreiden i.p.v. totale nieuwbouw
  • Bevorderen Maatschappelijk Verantwoord en -Betrokken Ondernemen (MVO/MBO)
  • Initiatieven ondersteunen met stimuleringsregelingen als het gaat om duurzaam ondernemen (MVO/MBO)
  • Meer aandacht voor de ZZP’r m.b.t. huisvesting, flexplekken (door herstructureren bestaande bedrijfspanden te segmenteren en evt. het bestemmingsplan te wijzigen)
  • Het MKB/ZZP-vriendelijk maken van overheidsaanbestedingen met een actieve benadering van lokale ondernemers
  • Hulp bieden bij startende ondernemers
  • Zeist aantrekkelijk houden voor ondernemers (gevestigd en nieuwkomers)
  • Vergroten werkgelegenheid door bedrijven naar Zeist te lokken
  • Bedrijven stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen
  • De verbinding ondernemer, onderwijs en gemeente structureren en versterken
 • Zorg in Zeist

  •  Goede gezondheidszorg in de buurt met een goede infrastructuur 24 uur / 7 dagen
  • Geen verdere verschraling en afkalving van de voorzieningen in Zeist
  • In kaart brengen wat de gevolgen zijn van de “afslanking” van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de overheveling van taken naar de gemeente, die ondergebracht worden in de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  • Georganiseerde zorg moet inzichtelijk zijn en snel inspelen op de behoefte, bijv. met adequate thuiszorg en levering van hulpmiddelen. Geschikte werkzaamheden dienen bij voorkeur te worden gegund aan de Zeister hulpverleners en instanties
  • Aandacht voor de gevolgen voor ouderen met het oog op komende afslanking van verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Jeugdzorg valt vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Seyst.nu zal de vinger aan de pols houden, met als uitgangspositie dat het kind het middelpunt is!
  • Bevorderen gezondheid van de jeugd; preventieve maatregelen hebben de voorkeur (het behoud van schoolzwemmen en -sporten)
  • Belangrijk is, dat in een vroeg stadium wordt gesignaleerd dat kinderen een problematisch alcoholgebruik ontwikkelen. Ook het vroegtijdig signaleren van drugsgebruik, tienerzwangerschappen, angsten en depressies staat hoog op de agend
  • Gekwalificeerde ambtenaren op het gebied van Jeugdzorg binnen de gemeente
  • Werkgelegenheid in de zorgsector behouden en innovatieve projecten en initiatieven, stimuleren
 • Groen Zeist

  • Duurzaam bouwen met oog voor natuur en (leef)omgeving
  • Behoud van het groen binnen de grenzen van de gemeente Zeist (bossen, (bloem)perken en parken)
  • Geen nieuwbouw op groene plekken (bv. Sanatorium terrein)
  • Aandacht voor het onderhoud van groen, behoud van kwaliteit
  • Herplantingsplicht binnen de gemeentegrenzen en handhaving (een boom voor een boom)