logo gemeente Zeist4

Amendement Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie (19RV061) Terugdraaien Verkeersmaatregelen

De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 10 december 2019, behandelende het Raadsvoorstel Evaluatie Centrumvisie (19RV061);

Besluit:

Het concept raadsbesluit als volgt te wijzigen:

Beslispunten 1 en 6 te schrappen en de overige beslispunten als volgt aan te passen en aan te vullen:

Bij de doorontwikkeling van het centrum de vijf kernpunten Gastvrij, Groen, Gezond, Gezellig en Geschiedenis als uitgangspunt te nemen;
Het college te verzoeken aan de raad een plan voor te leggen hoe vaak, op welke wijze en door wie de stand en de ontwikkelingen van het centrum zullen worden geëvalueerd;
De noord-zuid verbinding op zo kort mogelijke termijn weer te herstellen door tenminste de knip bij de markt terug te draaien en de Korte Steijnlaan weer tweerichtingsverkeer te maken;
Tevens op zo kort mogelijke termijn de Jagerlaan tussen Antonlaan en Slotlaan te heropenen en de Prof. Lorentzlaan en Lyceumlaan weer tweerichtingsverkeer te maken;
De flankerende/overige verkeersmaatregelen binnen een redelijke termijn geheel of zoveel als mogelijk terug te draaien, voor zover dat veilig kan en in samenspraak met belanghebbenden;
Het college te verzoeken aan de raad een samenhangend plan voor te leggen met daarin een overzicht van de flankerende/overige verkeersmaatregelen en de suggesties voor aanpassing, vóór tot uitvoering van beslispunt 5 wordt overgegaan.
Na uitvoering van beslispunten 3 en 4 en vervolgens ook na uitvoering van beslispunt 5 te inventariseren wat de resulterende verkeerseffecten zijn op de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Roy Luca
Seyst.nu

Toelichting

Beslispunt 1-oud:
In het oude beslispunt 1 wordt de raad gevraagd het centrum verder door te ontwikkelen aan de hand van een aantal genoemde documenten en plannen. Dit beslispunt is enerzijds overbodig – omdat genoemde documenten al door de raad zijn vastgesteld of er nog niet zijn – en anderzijds impliciet. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gebied Emmaplein, waar in de tekst wordt gesproken over een transformatie naar aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied. Deze wijziging van het huidige beleid (concentratie van winkels op Emmaplein) vraagt om een goed gefundeerde expliciete besluitvorming. Vandaar het voorstel om dit beslispunt te schrappen.

Beslispunten 3 t/m 6:
De gewijzigde verkeerscirculatie in het centrum en omliggende wijken heeft geleid tot heel veel onrust en problemen. De ondernemers in het centrum constateren een teruglopende omzet door de slechte bereikbaarheid van het centrum. De omliggende woonwijken constateren een toename van het verkeer, slechte bereikbaarheid en toegenomen onveiligheid. De hoofdoorzaak is het niet meer functioneren van de noord-zuid verbinding door het centrum als gevolg van voornamelijk de knip bij de markt en ook het éénrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan. De flankerende/overige verkeersmaatregelen die in de omliggende straten en wijken zijn genomen om – inter alia – sluipverkeer te voorkomen, hebben de problemen alleen maar verergerd. Vandaar dat wordt voorgesteld om de noord-zuid verbinding en de straten genoemd in punt 4, zo snel mogelijk te herstellen c.q. aan te passen en de overige verkeersmaatregelen – waar dat veilig kan en in samenspraak met belanghebbenden – geheel dan wel zo veel als mogelijk terug te draaien.
Aangezien er geen ingrijpende wegaanpassingen nodig zijn, kunnen de verkeersbesluiten snel worden genomen en uitgevoerd. Verwezen wordt naar de aanpak bij de Korte Steynlaan in april 2019. Denk ook aan het tijdelijk afplakken van verkeersborden. Als verdergaande wegaanpassingen (toch) nodig zijn dan kunnen tijdelijke of voorlopige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. (Denk aan wegmarkeringen, verkeersbegeleiders, snelheidsremmende voorzieningen.)

Beslispunt 7:
Na de aanpassingen moet worden geïnventariseerd wat de resulterende verkeerseffecten zijn. Voorgesteld wordt deze te laten meten en bespreken door een onafhankelijke adviesgroep verkeer en vervoer met belanghebbenden en (burger)deskundigen. In geval van een impasse zou advies kunnen worden ingeroepen van een onafhankelijk en gerenommeerd extern bureau. De uitkomsten zijn vervolgens mee te nemen in een door het college op te stellen verkeersplan dat aan de samenleving en de raad wordt voorgelegd.

Beslispunt 6-oud:
In dit beslispunt wordt de raad gevraagd de Centrum visie te gaan afronden op basis van beslispunten en Enneüs rapport. De bedoeling van dit beslispunt is niet helder. Bedoeld wordt waarschijnlijk het project Centrumvisie af te ronden. Indieners zijn van oordeel dat het Enneüs rapport geen goede basis vormt voor
afronding van het project en dat dit opnieuw bezien moet worden nadat de verkeersmaatregelen zijn teruggedraaid.