seyst.nu nieuwsitem

Bijdrage voor de Algemene Beschouwingen 20-06-2023

IMG 20230620 WA0004Bestuursrapportage en kadernota, deel 2 debat start 15.45

Voorzitter,

Sprak ik vorig jaar rond deze tijd van een bewogen jaar dan kan ik nu stellen dat het bewogen jaar een lange adem heeft. Oorlog en vluchtelingen, een energiecrisis en inflatie. Seyst.Nu is dan ook van mening dat we groots in onze ambities moeten zijn en blijven maar voorzichtig en realistisch moeten zijn met de uitvoering hiervan en met respect moeten omgaan met de beschikbare middelen. Ook de gemeente Zeist kan het geld maar 1 keer uitgeven.

Het niet afwachten wat het Rijk ons voorschrijft maar zelf de regie houden is iets waar Seyst.Nu zich dan ook volledig in kan vinden, echter die regie zal wel bestaan uit het maken van scherpe en sobere keuzes. Volgend jaar komt de gemeente 8,5 miljoen tekort wat zal oplopen naar 12 miljoen in 2027. Kosten zullen teruggedrongen moeten worden en er moeten inkomsten verhoogd worden. Dit zal goed aan de Zeister samenleving uitgelegd
moeten worden.

De verbinding met de samenleving is waar wij als lokale partij voor staan. Luister naar de samenleving, neem haar serieus en zorg voor een gedegen terugkoppeling ook al voldoet die niet aan ieders wens. De drie ingediende burgeramendementen inzake de EZO zijn een mooi voorbeeld van samenwerking met geven en nemen door alle partijen.

Een betrokken samenleving start bij de jeugd, immers de jeugd is de toekomst. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat er ingezet wordt op scholing en welzijn. Seyst.nu is benieuwd hoe het gesprek met de schoolbesturen inzake aannamebeleid van leerlingen is verlopen. Hierbij verwijs ik naar de motie die wij in 2022 samen met D66 hebben ingediend en de vragen die dit jaar zijn ingediend. Seyst.Nu vindt dat er mooie stappen zijn gezet in het onderwijs, zoals het voorkomen van uitval, begeleiding voor jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten hebben en het project terug naar school voor de groep wat langer voortijdig schoolverlaters.
Dit zal zeker bijdragen aan jeugdigen die stevig in de samenleving staan waarbij de behoefte aan betaalde hulp mogelijk minder aan de orde kan zijn.
Voor leerlingen met een beperking die het onmogelijk maakt om op de reguliere manier naar school te gaan, is het van belang dat er aandacht blijft voor vervoer of financiële vergoeding hiervan.

Sport vindt Seyst.Nu belangrijk voor zowel jong als oud. Kijkend naar de buitensportaccomodaties: wat is de status van het masterplan?
Met het ouder worden van onze inwoners en daaraan verbonden de verhoogde kans op aandoeningen zal de zorgvraag toenemen. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg is niet verbeterd door de marktwerking. Daarbij zijn de zorgen over de kwaliteit toegenomen. De overheid zet steeds zwaarder in op kostenbeheersing maar dat doet afbreuk aan het niveau van onze collectieve voorzieningen. Laten we voor ogen houden dat zorg geen marktwerking is, mensen worden ziek en hebben zorg nodig. De toekomst van onze samenleving ligt in een ecosysteem. Diverse partijen werken vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid samen en dragen bij aan een gemeenschappelijk doel: waarde creatie. Waarde voor klanten, eigen organisatie en andere betrokken partijen. Belangrijk hierbij is nauwe samenwerking en kennisdeling.

Naast de vergrijzing is ook de schaarste van medewerkers in de zorg een aandachtspunt. Ook hier kunnen we preventief te werk gaan, bijvoorbeeld het gezond ouder worden stimuleren, wat begint op scholen met goede voorlichting. Om toch aan de stijgende vraag te voldoen is ook hier samenwerking cruciaal.
Daarnaast zullen we moeten werken aan een digitale transformatie.
niet voor niets : Tijdens Covid werden 130.000 personen vanuit 14 verschillende ziekenhuizen gemonitord. Ga als gemeente doelen stellen: bijvoorbeeld over 5 jaar is de helft van alle zorg en ondersteuning digitaal.

Ouderen en jongeren, waar gaan we wonen en hoe. Kijkend naar het afgelopen jaar vraagt Seyst.Nu zich af of wij echt aan de versnellingsopgave voldoen om meer te bouwen voor onze eigen inwoners. Graag horen we hier meer over van het College Seyst.Nu is blij met het stimuleren van doorstroming van ouderen naar een passende woning.

Graag horen we met welk percentage de doorstroming gerealiseerd is.
Heeft het College de ambitie om op alle nieuwbouw de 50% regeling toe te passen waarbij onze eigen inwoners de eerste twee jaar voorrang krijgen?
Ook zou Seyst.Nu graag horen of wij gebruik maken van de 10 of 15 jaars regeling van minister De Jonge.

Hoe staat het met het leegstandsbeleid in Zeist?

Kijkend naar de mobiliteit wil Seyst.Nu graag nog de aandacht vestigen op het totaalonderhoud van wegen en stoepen. In de Bloemenbuurt, maar daarnaast ook op meerdere andere plekken is het wenselijk als deze op een degelijke manier gerenoveerd worden en niet houtje touwtje met kleine reparaties.
Er is een budget vanuit KPN om de stoepen te herstellen. Kan dit wellicht versnel ingezet worden? Laten we daarbij niet vergeten bewoners goed en tijdig in te lichten.

Wat betreft het parkeerbeleid zou Seyst.Nu voorstander zijn van het verminderen van lang parkeerplekken op de Slotlaan en juist laden/lossen uit te breiden. Om langere tijd te parkeren hebben we prima parkeergarages. Wellicht kan dit in de nog op te pakken herziening (de pleisterplakaktie) meegenomen worden.

Tot zover onze bijdrage.